Konzervatorium BratislavaBalassiho InstitutMKSR

Súťažné kategórie

flautiada 2017

Súťaž prebieha v dvoch skupinách:

I. skupina – žiaci základných umeleckých škôl

V tejto skupine súťažia výhradne žiaci základných umeleckých škôl.

Súťaž je jednokolová, t.j. všetci žiaci odohrajú celý svoj súťažný program, zložený z povinnej a voľnej skladby v rámci jedného súťažného vystúpenia.

I./A kategória – žiaci ZUŠ vo veku 13 rokov a mladší

Povinná skladba: Georg Philipp Telemann: Sonáta F – dur TWV 41:F2
(1. čas􏰀 – Vivace)
Voľná skladba - časový limit: max. 6 minút

I./B kategória – žiaci ZUŠ vo veku 14 - 16 rokov

Povinná skladba: Hemler-Rayner Sinisalo: Tri miniatúry pre flautu a klavír
(č. 2 Andantino, č. 3 Allegro Vivace)
Voľná skladba - časový limit: max. 6 minút

I./C kategória – žiaci ZUŠ vo veku 17 - 18 rokov

Povinná skladba: Frédéric Chopin: Variácie na Rossiniho tému pre flautu a klavír (Téma + 1., 2. a 4. variácia bez repetícií)
Voľná skladba - časový limit: max. 10 minút

II. skupina – žiaci stredných umeleckých škôl, konzervatórií a hudobných gymnázií

V tejto skupine súťažia žiaci denného aj mimoriadneho štúdia.
Žiaci, ktorí popri štúdiu na konzervatóriu, strednej umeleckej škole, či hudobnom gymnáziu študujú flautovú hru aj na vysokej škole, sa súťaže nemôžu zúčastniť.

Súťaž je dvojkolová, t.j. odborná porota na základe dosiahnutého bodového hodnotenia z prvého kola súťaže určí postupujúcich do druhého kola.
V prvom kole hrá kandidát iba povinnú skladbu.
Postupujúci do druhého kola sú povinní vo svojom voľnom programe dodržať predpísaný časový limit

II./A kategória – študenti 1.a 2. ročníka

1. kolo: Josef Mysliveček: Koncert D - dur pre flautu a orchester
(1. časť - Allegro Moderato)
2. kolo: voľná skladba max. 12 min.

II./B kategória – študenti 3.a 4. ročníka

1. kolo: Carl Philipp Stamitz: Koncert G - dur op. 29 pre flautu a orchester
(3. časť - Rondo. Allegro)
2. kolo: voľná skladba max. 12 min.

II./C kategória – študenti 5.a 6.ročníka

1. kolo: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert G - dur KV 313
(1. časť- Allegro maestoso s kadenciou)
2. kolo: voľná skladba max. 15 min.

Prosíme neprekračovať z časových dôvodov hornú hranicu časového limitu, kratší limit nebude prekážkou účasti v súťaži.